Kadar Bayaran

Kadar bayaran bagi tahun 2019 masih lagi dalam proses pengemaskinian. Sekian dimaklumkan, terima kasih

Perundangan Tanah

Tanah Kelantan

Perundangan dan Kaedah-Kaedah Tanah Negeri Kelantan dalam menguruskan pentadbiran tanah negeri sebagaimana seperti di bawah:

Enakmen Rizab Melayu 1930
Enakmen Tanah Kelantan 1938
Kaedah-Kaedah Tanah Kelantan 1966
Akta Hakmilik Strata
Kaedah Lembaga Hakmilik Strata
Peraturan-Peraturan Mineral 2003
Perwakilan Kuasa

Takrif Umum Tanah

Takrif Tanah
Tanah termasuk:
Mukabumi dan semua benda yang menjadikan mukabumi tersebut.
Tanah bumi di bawah mukabumi dan semua benda yang terkandung di dalamnya.
Semua tumbuh-tumbuhan dan lain-lain keluaran semulajadi, samada memerlukan penggunaan tenaga berkala terhadap pengeluarannya atau tidak, dan samada di atas atau di bawah mukabumi itu.
Semua benda yang terlekat pada tanahbumi atau dilekatkan selama-lamanya pada apa-apa benda yang terlekat pada tanahbumi, samada di atas atau di bawah mukabumi itu.
Tanah yang diliputi air.


Klasifikasi Tanah
Peruntukan mengenai klasifikasi tanah terkandung dalam Seksyen 51 KTN.
Tanah mula-mula diklasifikasikan seperti berikut:
Tanah melepasi garisan pinggir laut. (Seksyen 5 KTN)
Pantai pasang surut dan dasar laut (Seksyen 5 KTN)
Tanah melepasi garisan pinggir laut terdiri daripada 3 klasifikasi iaitu:
1. Tanah bandar
2. Tanah pekan
3. Tanah desa

Tanah bandar terletak dalam bandar yang diisytiharkan mengikut seksyen 11 KTN atau mengikut peruntukan yang berkenaan dalam undang-undang tanah sebelumnya.
Tanah pekan terletak dalam pekan yang diisytiharkan sebagai pekan mengikut peruntukan yang sama seperti tanah bandar.
Tanah desa adalah kawasan yang tidak termasuk dalam tanah bandar atau tanah pekan.
Secara umumnya ada 5 jenis tanah iaitu:
1. Tanah bandar
2. Tanah pekan
3. Tanah desa
4. Tanah pantai pasang surut
5. Dasar laut
Perlu diambil perhatian bahawa bahagian dasar laut yang dibawah bidang kuasa Negeri ialah seperti yang dinyatakan dalam Ordinan No. 7 (Kuasa-kuasa Perlu) Dharurat, 1969 (P.U. (A) 307A/1969).

Kategori Kegunaan Tanah
Sebelum KTN, peruntukan mengenai kategori kegunaan tanah tidak wujud dalam undang-undang tanah.
Mengikut KTN (Seksyen 52), terdapat 3 kategori kegunaan tanah iaitu:
1. Pertanian
2. Bangunan
3. Perusahaan
Mengikut Seksyen 124 KTN, tuan punya tanah boleh memohon untuk mengenakan kategori kegunaan tanah jika ianya belum lagi tertakluk kepada sesuatu kategori. Tuan punya tanah juga boleh memohon untuk menukar kategori kegunaan tanah atau meminta ianya dipotong daripada dokumen hakmilik tanah.

Syarat Nyata
1. Mengikut undang-undang tanah sebelum KTN, ini juga boleh berbentuk ’jenis tanaman’ atau ’syarat-syarat’.
2. Syarat nyata boleh didapati dalam hakmilik tanah itu sendiri atau hanya dirujuk sahaja dalamnya.
3. Syarat nyata bukanlah berhubung dengan kegunaan tanah sahaja. Mengikut KTN ianya boleh berbentuk apa-apa yang selaras dengan undang-undang.
4. Satu daripada keadaan di mana syarat nyata dikenakan ialah apabila pemberimilikan tanah diluluskan.
5. Mengikut Seksyen 124 KTN, tuan punya tanah berimilik boleh memohon supaya tanahnya tertakluk kepada syarat nyata tertentu, supaya syarat nyata dipotong daripada hakmilik tanah atau supaya syarat nyata yang sedia ada ditukar kepada yang lain.

Objektif
1. Syarat-syarat ini terkandung di dalam undang-undang itu sendiri, iaitu dalam KTN. Ianya tidak dicatat dalam dokumen hakmilik seperti dalam hal syarat nyata.
2. Dalam KTN, syarat tersirat bukan sahaja berhubung dengan kegunaan tanah. Terdapat juga syarat tersirat berhubung dengan tanda-tanda sempadan.
3. Syarat tersirat mengenai kegunaan tanah dalam KTN disenaraikan di bawah setiap daripada 3 kategori kegunaan tanah dalan seksyen 115, 116 dan 117.

Syarat-syarat tersirat lain termasuk yang berikut:
• Syarat tersirat mengikut Seksyen 53(2) dan (3) KTN.
• Syarat tersirat yang terkandung dalam Jadual Kedua dan Ketiga KTN.
• Syarat tersirat asal yang terpelihara dengan pelaksanaan Seksyen 4(1) KTN.

Sekatan Kepentingan
Mengikut KTN, ia seperti berikut:
1. Sekatan keatas tuan punya tanah untuk melakukan apa-apa urusan (pindahmilik, pemberian pajakan, gadaian, pemberian isemen).
2. Sekatan ke atas tuan punya tanah untuk memecah sempadan atau memecah bahagi tanahnya, untuk menyatukan tanah-tanahnya atau untuk memecah bahagi sesuatu bangunan. Satu daripada keadaan di mana sekatan kepentingan ditentukan ialah apabila pihak berkuasa meluluskan pemberimilikan tanah itu. Ianya diendorskan dalam dokumen hakmilik.
Sekatan kepentingan yang dikenakan juga hendaklah selaras dengan undang-undang. Mengikut seksyen 124, tuan punya tanah berimilik boleh memohon supaya sekatan kepentingan yang tanahnya tertakluk dipotong daripada hakmilik tanah, meminta supaya sekatan kepentingan yang sediaada dipinda atau supaya tanah itu tertakluk kepada sekatan kepentingan.

Pemilikkan
1. Tanah, pada mulanya merupakan hak Kerajaan Negeri. Ia kemudiannya, membenarkan penggunaannya atau pendudukan di atasnya secara pegangan hakmilik, lesen pendudukan sementara, atau secara perizaban, atau untuk pengeluaran bahan batuan yang diberi secara pengeluaran permit atau apa-apa hak lain di bawah KTN.
2. Apabila pemberimilikan disempurnakan, iaitu setelah hakmilik bagi sekeping tanah itu didaftarkan, hak atasnya berpindah daripada Pihak Berkuasa Negeri kepada orang atau badan yang namanya tercatat dalam hakmilik itu tertakluk kepada syarat-syarat tertentu. Peruntukan-peruntukan berhubung pemberimilikan kebanyakannya didapati di Bahagian Lima KTN.

HakMilik Tanah
1. Hakmilik tanah adalah hasil terakhir kepada pemberimilikan. Ia menjadi bahan bukti keempunyaan tanah. Pada asasnya hakmilik mengandungi dua maklumat penting iaitu siapa tuan punya tanah dan tanah mana dimilikinya.
Terdapat dua jenis hakmilik iaitu:
• Hakmilik Sementara.
• Hakmilik Tetap.
2. Dalam pendaftaran tanah, sesuatu tanah dikenal pasti melalui rujukan ukur. Sebelum hakmilik tetap didaftarkan, tanah itu diukur dan tanda-tanda sempadan ditanam diatasnya. Pelan tanah disediakan dan diperakukan oleh Pengarah Ukur Negeri. Pelan tanah yang telah diakui dipindahkan ke borang hakmilik tetap. Sementara menunggu kerja-kerja mengukur diselesaikan, hakmilik sementara disediakan.

HakMilik Tetap
Hakmilik tetap terbahagi kepada 2 iaitu:
1. Hakmilik Pejabat Pendaftar.
2. Hakmilik Pejabat Tanah.
Hakmilik Pejabat Pendaftar didaftarkan oleh Pendaftar Hakmilik di Pejabat Pendaftaran Hakmilik (satu di setiap negeri – ibu negeri) dan hakmilik Pejabat Tanah didaftarkan oleh Pentadbir Tanah di Pejabat Tanah bagi satu-satu daerah (satu di setiap daerah atau daerah kecil).

HakMilik Sementara
Hakmilik sementara terbahagi kepada 2 iaitu:
1. Hakmilik sementara bersamaan dengan hakmilik Pejabat Pendaftar.
2. Hakmilik sementara bersamaan dengan hakmilik Pejabat Tanah.
Hakmilik sementara bersamaan dengan hakmilik Pejabat Pendaftar didaftarkan untuk tanah yang akhirnya akan dipegang di bawah geran atau Pajakan Negeri. Hakmilik sementara bersamaan dengan hakmilik Pejabat Tanah didaftarkan bagi tanah yang akhirnya akan dipegang di bawah Geran Mukim atau Pajakan Mukim.

Kelayakan Pemohonan Bagi Pemberimilikan Tanah Kerajaan
Seksyen 43 KTN, menyenaraikan orang atau badan yang boleh memohon pemberimilikan tanah kerajaan. Mereka ialah:
1. Orang sebenar yang telah mencapai umur dewasa (menurut Akta Umur Dewasa, 1971) – Seksyen 43(a) KTN.
2. Perbadanan yang mempunyai kuasa di bawah perlembagaannya untuk memiliki tanah (Seksyen 43(b) KTN – mereka terdiri daripada:
• Perbadanan yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat, 1965 yang diberi kuasa memiliki tanah dibawah memorandum persatuannya.
• Pertubuhan perbadanan yang ditubuhkan di bawah undang-undang Persekutuan atau Negeri dan yang diberi kuasa untuk memiliki tanah di bawah Akta atau Enekmen yang mewujudkannya.
• Syarikat kerjasama yang ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993.
3. Raja pemerintah, kerajaan, pertubuhan dan orang-orang lain yang dibenarkan memiliki tanah di bawah undang-undang yang pada masa ini berkuat kuasa berhubung dengan hubungan diplomatik, hubungan konsular dan pertubuhan antarabangsa.
4. Pertubuhan yang didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan 1966 dan kesatuan sekerja yang didaftarkan di bawah Akta Kesatuan Sekerja 1959 (Seksyen 43 (d) KTN).

Pemilikan Tanah dan Hak, Kuasa dan Tanggungjawab Tuan Punya Tanah
Tanah yang diberimilik akan dikeluarkan hakmilik kepada tuan tanah. Dokumen hakmilik mengandungi antara lain, kategori tanah, sekatan kepentingan, nombor lot, nombor hakmilik, keluasan tanah dan sebagainya. Jika tanah tidak mempunyai kategori, penggunaan tanah biasanya dikawal melalui pengenaan syarat nyata.
Tuan punya tanah mempunyai hak dan kuasa seperti diperuntukkan di bawah Seksyen 92 KTN, iaitu:
1. Hak untuk pecah sempadan, pecah bahagian atau menyatukan tanah yang dimiliki dengan tanah yang lain.
2. Hak untuk memecah bahagi bangunan berbilang tingkat.
3. Hak untuk memindahmilik, memajak, mencagar, menyerah dan menyempurnakan lain-lain urusniaga; dan
4. Hak untuk menurunmilik (transmit) harta bila berlaku kematian.

Tuan punya tanah pula mempunyai tanggungjawab keatas tanahnya dari segi:
1. Membayar cukai tanah seperti yang dinyatakan dibawah Seksyen 93 KTN.
2. Memastikan penggunaan tanah adalah selari dengan kategori, syarat nyata, syarat tetap dan tidak melanggar apa-apa sekatan. Perlanggaran syarat boleh menyebabkan tuan punya tanah dilucut hak keatas tanah beliau sepeti dibawah Seksyen 127 KTN.

Kaunter Ekspres

Pejabat Tanah Dan Jajahan Gua Musang telah memperkenalkan pembukaan Kaunter Ekspres. Kaunter Ekspres ini dibuka bagi mempercepatkan pendaftaran urusniaga dan bukan urusniaga dalam masa dua (2) jam bagi perserahan yang lengkap memenuhi senarai semak dan "Fit For Registration" melalui kaedah "One-Piece Flow".

Kategori pelanggan yang boleh menggunakan kaunter ekspres ini ialah:-

 1. Warga emas (58 tahun ke atas)
 2. Orang Kurang Upaya
 3. Perserahan surat cara gadaian kepada Perbendaharaan Malaysia (MOF)
 4. Tiada masalah hakmilik dan tertakluk kepada 1 hakmilik sahaja.

1 Hari Pindah Milik Tanah

MAKLUMAT AM

Pindahmilik adalah satu proses untuk menukar nama pemilik berdaftar di dalam suratan hakmilik.

Proses pindahmilik boleh terus dilakukan bagi hakmilik yang tiada sekatan kepentingan atau batasan (kaveat), tetapi bagi hakmilik yang mempunyai sekatan kepentingan atau batasan, kebenaran daripada pihak berkenaan perlu diperolehi terlebih dahulu.

KEPADA SIAPA BOLEH DIPINDAHMILIK 

Warganegara yang berumur 18 tahun ke atas.
Bukan warganegara dan syarikat-syarikat asing dengan kelulusan Pihak Berkuasa Negeri (PBN).
Perbadanan yang dibenarkan oleh perlembagaan nya untuk memegang tanah.
Raja raja Pemerintah , Kerajaan , Organisasi dan lain - lain orang yang diberi kuasa untuk memegang tanah di bawah peruntukan Ordinan Keistimewaan Diplomatik dan Konsular 1957.
Badan - Badan yang diberi kuasa secara nyata untuk memegang tanah di bawah mana - mana undang-undang bertulis lain.

SEKATAN ATAU BATASAN KEPADA PINDAHMILIK

Mana - mana tanah yang mempunyai sekatan kepentingan, surat kebenaran pindahmilik perlu diperolehi daripada PBN
Kaveat: perlu mendapatkan pelepasan/kebenaran daripada pengkaveat.
Gadaian: perlu mendapatkan kebenaran dari pemegang gadaian.
Pajakan: perlu mendapatkan kebenaran dari pemegang pajakan.
Tanah Pertanian kurang daripada 2/5 hektar (1 ekar)
Tanah Ladang (Lebih 40 hektar atau 100 ekar): perlu mendapatkan kebenaran Lembaga Tanah Ladang
Warganegara asing/ syarikat asing: perlu mendapatkan kebenaran PBN.

PENYAKSIAN
Penyaksian kepada pemberi dan penerima pindahmilik adalah seperti di Jadual Kelima KTN antaranya:
•    Pendaftar / Pentadbir Tanah.
•    Peguam
•    Notari Awam

* Hanya Pendaftar / Pentadbir Tanah yang boleh membuat penyaksian bagi Tanah Rezab Melayu.

ONE PIECE FLOW(NORMA MASA)

Pendaftaran pindahmilik boleh diselesaikan dalam tempoh satu (1) hari bekerja sekiranya semua dokumen berkaitan adalah lengkap dan sempurna untuk didaftarkan.
 

PROSES MANUAL PERMOHONAN PECAH BAHAGIAN TANAH (Seksyen 142 Kanun Tanah Negara)

MAKLUMAT AM
Pecah bahagian bermaksud tanah yang dipegang di bawah hakmilik Pejabat Pendaftar atau Pejabat Tanah oleh dua (2) atau lebih orang sebagai tuan punya bersama dipecah bahagikan supaya terletakhak kepada setiap orang dari mereka di bawah hakmilik berasingan yang keluasannya sehampir dengan bahagiannya

Permohonan hendaklah dibuat melalui Pentadbir Tanah;
Permohonan hendaklah dibuat oleh pemilik tanah sendiri;
Permohonan hendaklah disertakan dengan dokumen yang berkaitan

DOKUMEN
Mengisi 3 salinan Borang 9B yang ditandatangani oleh pemilik tanah, Pemegang Kuasa Wakil (P.A) atau syarikat;
Untuk Pemegang Kuasa Wakil (P.A) atau syarikat:
•    Surat Kuasa Wakil (P.A) didaftarkan di Mahkamah Tinggi dan Pejabat Tanah sekiranya permohonan dibuat oleh wakil pemilik tanah;
•   'Memorandum and Article' sekiranya permohonan dibuat oleh syarikat;
•    Pelan sebanyak 12 keping iaitu pelan kunci, pelan lokasi dan pelan tapak yang disediakan dan ditandatangani oleh Juruukur Berlesen;
•    Pelan hendaklah ditandatangani oleh semua pemilik tanah dan didaftarkan oleh Pihak Berkuasa Perancang;
•    Sijil Carian Rasmi yang asal ;
•    Resit Bayaran Cukai Tanah bagi tahun semasa;
•    Salinan hakmilik tanah; dan
•    Persetujuan bertulis dari pihak yang mempunyai kepentingan berdaftar ke atas tanah.

BAYARAN YANG DIKENAKAN

(Bayaran mengikut Kaedah Tanah Negeri)

KUASA MELULUSKAN

Pihak Berkuasa Negeri
 
PROSES MANUAL PERMOHONAN PECAH SEMPADAN TANAH (Seksyen 137 Kanun Tanah Negara)
MAKLUMAT AM
Pecah sempadan bermaksud tanah yang dipegang di bawah hakmilik tetap, sama ada hakmilik Pejabat Tanah / Hakmilik Pendaftar, dipecah kepada dua bahagian atau lebih bahagian supaya setiap satunya dipegang di bawah hakmilik yang berasingan oleh tuanpunya yang sama atau tuanpunya bersama yang sama. 

Permohonan hendaklah dibuat melalui Pentadbir Tanah;
Permohonan hendaklah dibuat oleh pemilik tanah sendiri;
Permohonan hendaklah disertakan dengan dokumen yang berkaitan.

DOKUMEN

Mengisi 3 salinan Borang 9A yang ditandatangani oleh pemilik tanah, Pemegang Kuasa Wakil (P.A) atau syarikat;
Surat Kuasa Wakil (P.A) didaftarkan di Mahkamah Tinggi dan Pejabat Tanah sekiranya permohonan dibuat oleh wakil pemilik tanah;
'Memorandum and Article' sekiranya permohonan dibuat oleh syarikat;
Pelan sebanyak 12 keping iaitu pelan kunci, pelan lokasi dan pelan tapak yang disediakan dan ditandatangani oleh Juruukur Berlesen;
Pelan hendaklah ditandatangani oleh semua pemilik tanah dan didaftarkan oleh Pihak Berkuasa Perancang;
Sijil Carian Rasmi yang asal (Borang 4 C);
Resit Bayaran Cukai Tanah bagi tahun semasa;
Salinan hakmilik tanah; dan
Persetujuan bertulis dari pihak yang mempunyai kepentingan berdaftar ke atas tanah.

BAYARAN YANG DIKENAKAN

(Bayaran mengikut Kaedah Tanah Negeri)

KUASA MELULUSKAN

Pihak Berkuasa Negeri

Bahagian Kewangan Dan Pentadbiran

Bahagian Kewangan Dan Pentadbiran

 • Mengurus hal ehwal pentadbiran dan kewangan secara efektif dan efisyen supaya dapat meningkatkan kualiti pengurusan pentadbiran peringkat jajahan
 • Mengawasi disiplin dan memproses tindakan tatatertib
 • Mengurus segala cuti, menyedia dan memproses dokumen persaraan
 • Menyelaras kursus-kursus, seminar dan bengkel bagi meningkatkan kefahaman tentang dasar dan peraturan kerja semasa
 • Melaksanakan pengurusan perolehan pejabat dan mengawalselia keperluan
 • Menguruskan tatacara pengurusan aset alih kerajaan di jabatan meliputi harta modal dan inventori merangkumi aspek penerimaan, pendaftaran, penyimpanan, penggunaan dan penyelenggaraan, pelupusan, kehilangan dan hapuskira.
 • Menyelaras penilaian prestasi tahunan dan panel pengurusan sumber manusia (PPSM)
 • myGOV
 • Kerajaan Negeri Kelantan
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • MAMPU
 • MSC Malaysia
 • mySMS 15888